Ban lãnh đạo

30/10/2020 12:00:00 SA

Đánh giá:

Ông Jean Pierre Guill
Tổng Giám Đốc Aston Việt Nam
Ông Trương Văn Duy
Hiệu Trưởng
Ông Nguyễn Trúc Minh
Giám Đốc Điều Hành
Cô Diệp Thanh Liễu
Giám đốc Aston Cần Thơ
Ông Lê Quang Điền
Trưởng Phòng Đào Tạo
Cô Lê Thị Lan Hương
Quản lý chất lượng đào tạo
Cô Lê Thị Thu Hà
Trưởng Chi nhánh Aston Tân Bình