(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

A day for Kevin

Chat Corner for Aston’s Kids – Góc trò chuyện Học Viên Trung tâm Anh Ngữ ASTON

A typical day for Minnie

Tuần này, chúng ta sẽ gặp lại bạn Minnie trong Chat Corner for Aston’s Kid. Bạn Minnie có một buổi nói chuyện ngắn với Cô Sandra.